دسته بندی

دواپس

آموزش دوآپس – DevOps
بروز ترین آموزش های تخصصی حوزه نوین دوآپس

  • کلود – کانتینر – داکر – کوبرنتیز – استقرار خودکار
  • CI/CD – Git – Gitlab – Docker – Kubernetes – Containers
  • Cloud Computing – Open Stack – Open Shift – Rancher